Mediator Magdalena Osipowicz

O MEDIACJI

W labiryncie sporów, mediacja stanowi niewidzialną nitkę, prowadzącą ku rozwiązaniu i odnalezieniu równowagi. Moją misją jest kreowanie bezpiecznej przestrzeni, gdzie strony konfliktu mogą wspólnie kształtować najbardziej satysfakcjonujący i efektywny finał.

Dla mnie mediacja to nie tylko formalny proces, ale prawdziwa sztuka wspierania ludzi w trudnych chwilach. Jako bezstronny przewodnik, troszczę się o to, aby każda strona doświadczyła głębokiego zrozumienia i empatii. Kluczową zasadą mojej działalności jest dobrowolność – wierzę, że mediację warto eksplorować jedynie wtedy, gdy obie strony wyrażają na to pełną zgodę.

Moja rola wykracza daleko poza rozstrzyganie sporów; dążę do stworzenia porozumienia, które nie tylko kończy konflikt, ale również zakłada mocne fundamenty dla przyszłych relacji. Nie jestem tu po to, aby godzić ludzi, lecz aby prowadzić ich przez wyjątkowy proces, który zapewnia trwałe i satysfakcjonujące rezultaty.

Zachęcam Was do skorzystania z mediacji – ścieżki prowadzącej do zrozumienia i zgody, gdzie każda strona ma szansę odkryć własną drogę do pokoju.

Mediacje są elastyczne – terminy i miejsce spotkania można dostosować do swojego kalendarza. Nie trzeba zwalniać się z pracy czy wychodzić z firmy w środku dnia pracy aby stawić się na rozprawę. Spotykamy się w dogodnym dla wszystkich czasie. Siadamy przy stole z kawą i notatnikiem w ręku i staramy się rozwiązać problem.

MEDIACJE RODZINNE

W świecie mediacji rodzinnych odkrywamy drogę do pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, harmonijnego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej oraz opracowania Planu Opieki Rodzicielskiej. Mediacje te to nie tylko szansa na uregulowanie kontaktów z dziećmi, zaspokojenie potrzeb rodziny czy ustalenie alimentów, lecz także miejsce, gdzie tworzymy spersonalizowane rozwiązania dotyczące podziału majątku małżeńskiego oraz korzystania ze wspólnego mieszkania. To proces, w którym rodzinne wartości i indywidualne potrzeby stają się fundamentem dla trwałego porozumienia.

MEDIACJE GOSPODARCZE

W świetle zawiłości sądowych, mediacje gospodarcze stanowią błyskawiczne wyjście z labiryntu sporów. W biznesie, reputacja to kapitał, a długotrwałe procesy mogą zanegować latami budowany wizerunek firmy. Nawet wygrana w sądzie nie zawsze rekompensuje utracony czas i potencjalnych partnerów. Sądowniczy spór może odstraszyć klientów i wpłynąć negatywnie na obecne relacje biznesowe, pochłaniając przy tym znaczne środki finansowe.

Mediacje stają się zatem strategicznym narzędziem dla przedsiębiorstw, umożliwiając szybkie i kosztowo efektywne rozwiązanie konfliktów. Kluczowym atutem mediacji gospodarczych jest ich dyskretność. Wszystko, co zostaje poruszone w trakcie mediacji, pozostaje w sferze poufności. Zarówno mediator, jak i strony konfliktu mają pewność, że wypowiedziane słowa nie wyjdą poza ściany mediacji, zabezpieczając w ten sposób prywatność i interesy wszystkich zaangażowanych stron.

W obszarze mediacji gospodarczych, mediatorzy podejmują się zręcznie kwestii związanych z niedotrzymaniem warunków umowy, opóźnieniami w płatnościach, nieuczciwą konkurencją, naruszeniem praw autorskich czy patentowych, a także sprawami związanymi z niezadowoleniem klienta. Znacznie szybsze i ekonomiczne niż sądowe postępowanie, mediacje stanowią wyjątkową szansę na zrównoważone rozwiązanie sporów.

Zachęcam do skorzystania z mediacji gospodarczych – drogi, która pozwoli ochronić reputację, uniknąć kosztownych procesów sądowych i zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Mediacje można rozpocząć zarówno przed wnoszeniem sprawy do sądu, jak i w trakcie postępowania sądowego.

MEDIACJE CYWILNE

W kręgu praw cywilnych, mediacja staje się mostem do harmonijnego rozwiązania najbardziej złożonych konfliktów. Dotyczy to różnorodnych obszarów, od sąsiedzkich relacji, poprzez młodzieżowe sporadyczne konflikty, aż po kontrowersje między obywatelami a instytucjami publicznymi, takimi jak szkoły, centra rozrywki czy kompleksy handlowe. W mediacji cywilnej znajduje swoje miejsce także sfera spornego mienia, ochrony dóbr osobistych czy roszczeń finansowych.

Mediacje w prawie cywilnym nie tylko obejmują kwestie materialne, takie jak zapłata, zniesienie współwłasności, dział spadku czy podział majątku, ale również chronią niematerialne wartości, takie jak dobra osobiste czy zachowek.

Jednakże, istnieją obszary, gdzie mediacja nie jest dopuszczalna, takie jak stwierdzenie nabycia spadku i ubezwłasnowolnienie. Ponadto, nie można jej stosować w postępowaniach nakazowych i upominawczych.

Mediacja w sprawach cywilnych opiera się na dobrowolności. Uczestniczą w niej strony konfliktu oraz ewentualni pełnomocnicy, jednakże bez ich pełnej zgody i zgody mediatora proces nie może się odbyć. To zagwarantowane zaangażowanie uczestników sprawia,
że mediacje są bezpiecznym środowiskiem, gdzie strony mają pełną kontrolę nad procesem
i rezultatami.

Mediacje z udziałem dzieci i młodzieży

W świecie konfliktów rodzinnych, mediacje z udziałem dzieci i młodzieży stawiają na równość i współodpowiedzialność za znalezienie rozwiązania. W tym wyjątkowym procesie, zarówno rodzice, jak i nastolatek biorą aktywny udział w kreowaniu rozwiązania, które uwzględnia ich indywidualne potrzeby i oczekiwania. To jakby wspólna praca nad mapą, której rezultatem jest ścieżka do zgody i harmonii. Co istotne, uczestnicy sami wymyślają i angażują się w zasady rozwiązania, co sprawia, że mają pełne poczucie odpowiedzialności za ich przestrzeganie.

W mediacji z dziećmi i młodzieżą priorytetem jest osiągnięcie rozwiązania konfliktu, które nie tylko jest akceptowalne dla wszystkich stron, ale również ma szansę na trwałość. Tutaj nie chodzi o to, kto ma rację – celem jest znalezienie kompromisu, który każdej stronie umożliwi wyjście z konfliktu w sposób zadowalający dla niej samej. W trakcie mediacji nikt nie jest oceniany, nikt nie dowie się, kto jest „w prawie” – zamiast tego skupiamy się na wspólnym wysiłku, aby stworzyć zasady, które będą respektowane przez wszystkich uczestników.

Zapraszam do mediacji z udziałem dzieci i młodzieży – do miejsca, gdzie rozwiązania
są tworzone razem, a odpowiedzialność za ich przestrzeganie leży w rękach tych, którzy
są najbardziej zaangażowani w konflikt.

Udział w mediacjach jest bezwzględnie dobrowolny. Przymuszony nastolatek czy rodzic sprawią, że nie będą miały one sensu.

ZASADY MEDIACJI

 • Dobrowolność
  Dobrowolność jako naczelna zasada mediacji została uregulowana w art. 183 (1) kpc. Obowiązuje strony i mediatora. Mediator zobowiązany jest do poinformowania stron na wstępie postępowania mediacyjnego o tym, że mają prawo do odstąpienia od mediacji na każdym jej etapie.
 • Akceptowalność
  Strony konfliktu powinny zaakceptować osobę mediatora, jak i sposób prowadzenia mediacji w trakcie przebiegu postępowania mediacyjnego.
 • Bezstronność
  Według art. 183 (3) kpc, mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Mediator nie powinien sugerować, co może być przedmiotem ugody ani narzucać rozwiązania sporu. Może, natomiast, zachęcać strony do wyrażania stanowisk i opinii oraz do negocjowania formy zadośćuczynienia czy też innych elementów ugody.
 • Neutralność
  Mediator ma obowiązek pozostać neutralny wobec sposobu rozwiązania sporu proponowanego przez jedną ze stron. Może, natomiast, ocenić czy zawartemu porozumieniu będzie można nadać klauzulę wykonalności, gdyby strony chciały zatwierdzić ugodę przed sądem. Neutralność mediatora jest gwarantowana przyjętymi przez mediatora zasadami etyki mediatora.
 • Poufność
  Zgodnie za art. 183 (4) kpc przebieg mediacji jest całkowicie poufny. Zasada obowiązuje podczas sesji wspólnych i spotkań na osobności. Strony mogą przekazać osobom trzecim tylko takie informacje jakie wspólnie uzgodnią. Zgodnie z art. 259 (1) kpc, mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
MEDIACJA nie jest dopuszczalna w sprawach m.in. o: stwierdzenie nabycia spadku i ubezwłasnowolnienie. Mediacja nie jest także możliwa w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
MEDIACJA jest dobrowolna. Biorą w niej udział strony sporu oraz wskazane przez nich osoby (np. pełnomocnicy), ale za zgodą obu stron i mediatora. Mediacja nie może być przeprowadzona, jeżeli którakolwiek ze stron odmówi w niej udziału lub cofnie wyrażona zgodę. Dzięki takiemu rozwiązaniu mediacje są bezpieczne.