Mediator Magdalena Osipowicz

Koszty mediacji pozasądowych obejmują: opłatę rejestracyjną, opłatę wstępną, opłatę w zależności od ilości godzin przeznaczonych na mediację. 

Koszty mediacji umownych ustalane są w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poprzez uregulowanie kosztów w całości przez jedną ze stron.

Opłata rejestracyjna – 150,00 zł

Opłata rejestracyjna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.

Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy: mBank 27 1140 2004 0000 3602 3553 1491  tytułem „opłata rejestracyjna imię i nazwisko”.

W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.

Opłaty za mediację

Opłaty za mediację, strony wpłacają przelewem bankowym przed pierwszym spotkaniem na rachunek bankowy:

mBank 27 1140 2004 0000 3602 3553 1491

Opłata za mediację, imię i nazwisko” lub w przypadku zgody mediatora bezpośrednio na spotkaniu –gotówką.

 • W przypadku dokonania przelewu opłaty za mediację (zgodnie z cennikiem mediacji) strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.
 • Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.
 • Spotkania telefoniczne to również spotkania, za które naliczana jest opłata w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Po zakończeniu mediacji strony uprawnione są do dodatkowych trzech konsultacji telefonicznych.

Spotkanie informacyjne 1h 200 zł

Mediacje Pojednawcze

 • Wstępne Spotkanie do 2h 500,00 zł
 • Każde kolejne spotkanie do 2h 200,00 zł

Mediacje w sprawie ustalenia alimentów

 • Wstępne Spotkanie do 2h 500,00 zł
 • Każde kolejne spotkanie do 2h 200,00 zł

Mediacje w sprawie ustalenia kontaktów

 • Wstępne Spotkanie do 2h 500,00 zł
 • Każde kolejne spotkanie do 1,5 h 200,00 zł

Mediacje w sprawie rodzicielskiego planu wychowawczego

 • Wstępne Spotkanie do 2h 500,00 zł
 • Każde kolejne spotkanie do 2h 200,00 zł

Mediacje w sprawie ustalenia warunków rozwodu

 • Wstępne Spotkanie do 2h 500,00 zł
 • Każde kolejne spotkanie do 2h 200,00 zł

Pozostałe sprawy rodzinne

 • Wstępne Spotkanie do 2h 500,00 zł
 • Każde kolejne spotkanie do 2h 200,00 zł

Mediacje sąsiedzkie

 • Spotkanie wstępne do 2h- 500,00 zł.
 • Każda kolejna godzina – 200,00 zł

Mediacje szkolne

 • Spotkanie wstępne do 2h- 500,00 zł.
 • Każda kolejna godzina – 200,00 zł

W sprawach z określoną wartością przedmiotu sporu 1% wartości przedmiotu sporu. Nie mniej jak 500 zł za posiedzenie mediacyjne

Coaching par
 • 250 zł /60 minut
 • 300 zł /90 minut                                                               
 • Pakiet: 6 x 60 minut 1250 zł
 • Pakiet: 6 x 90 minut 1500 zł
Spotkanie z Edukatorką Pozytywnej dyscypliny
 • wstępne 250 zł /60 minut